NGOXAMISEKO!

Sineentsuku ezingaphantsi kwama-50 zokumisa izilungiso kwiMigaqo yoMthetho wezeMpilo weSizwe waseMzantsi Afrika! Khusela amalungelo AKHO kunye nenkululeko ngokuthatha inyathelo kula manqaku angezantsi NGOKU!

Cofa apha ukuze ubone uhlobo olude lwevidiyo: